czwartek, 22 grudnia 2016

NAJPIĘKNIEJSZE STOŁY WIGILIJNE

,,Stare powiedzenie mówi - że człowiek jada
nie tylko ustami, ale również oczami.
Elegancko i efektownie nakryty stół cieszy
więc wzrok niosąc odprężenie i dobry nastrój
     zarówno gościom, jak i gospodarzom” .
KLASOWY, NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY
to temat  XXVII edycji konkursu „Stół pięknie nakryty

W przedświątecznej atmosferze  20 grudnia 2016 roku młodzież Zespołu Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku przygotowała świąteczne aranżacje stołu wykorzystując własne elementy dekoracyjne.

Celem konkursu było popularyzowanie i podtrzymywanie tradycji
Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie pomysłowości i twórczej aktywności uczniów oraz integracja społeczności szkolnej.

Komisja w składzie: Pani Dyrektor Elżbieta Milewska, przewodnicząca  Koła Żywieniowego Weronika Ciska i opiekun Alicja Jędrzejak, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kamil Chorzewski oraz jego zastępca Patrycja Woźniak z opiekunem Marzeną Markiewicz
oceniała w aranżacji stołów:
Ø  właściwy dobór i zastosowanie bielizny i zastawy stołowej
Ø  pomysłowość, kolorystykę, zgodność z tematyką
Ø  prezentację stołów.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas jasełek szkolnych 21 grudnia 2016 roku.
Wyniki konkursu:
I miejsce- klasa I tgr
II miejsce – klasa III thi
III miejsce – klasa III tg
Wyróżnienie – klasa II tw, II tra, II tg
Gratulujemy również pozostałym klasom: IVtg, IVthi, I tw, III tw
Dziękujemy wychowawcom w/w klas za zaangażowanie swoich uczniów                                   w przygotowanie i prezentację stołów świątecznych.
Mamy nadzieję, że wykonane dekoracje będą inspiracją do tworzenia rodzinnych stołów wigilijnych.


                                                                                        Organizatorzy:
Koło Żywieniowe i Samorząd Uczniowski
środa, 21 grudnia 2016

Z ŻYCZENIAMI...

Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Klubu Inicjatyw twórczych wraz z opiekunami odwiedzili dziś kilka płockich instytucji. Święty Mikołaj, Pani Mikołajowa i Elfy składały świąteczne życzenia i wręczały drobne upominki. Odwiedziliśmy płockie Hospicjum Caritas, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke oraz Komendę Miejską Policji w Płocku. 


poniedziałek, 19 grudnia 2016

PODSUMOWANIE BEZPIECZNEJ+ I PREMIERA

      W poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku, społeczność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku podsumowała realizację rządowego programu „Bezpieczna+”. Do szkoły przybyli liczni goście, a wśród nich Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani  Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płocku, Pan Robert Koper – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku, podopieczni i opiekunowie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, przedstawiciele Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz rodzice, uczniowie i nauczyciele.
       Gości powitał Pan Jacek Kłosiński – Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, a uczniowie przedstawili sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań w ramach  programu „Bezpieczna+”. Młodzież dziękując za możliwość uczestnictwa w programie wręczyła przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Płocku wykonane podczas Szkolnego Dnia Wolontariatu świąteczne upominki. Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki i Pani  Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płocku podziękowały za realizację rządowego programu „Bezpieczna +” oraz złożyły zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
     Głównym celem programu „Bezpieczna+”  była poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Realizowane obejmowały  obszar z celu nr 2 – „kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu”. Starostwo Powiatowe w Płocku jako organ prowadzący otrzymało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Środki zostały przeznaczone dla Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Od września do grudnia 2016 roku w szkole  realizowano różnorodne działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne. Celem programu było budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klas, w szczególności poprzez tworzenie prawidłowych relacji rówieśniczych, realizację zadań antydyskryminacyjnych i  włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integrację społeczności szkolnej z  lokalnym środowiskiem. Poprawę bezpieczeństwa uczniów szkoła przeprowadziła we  współpracy z Akademią Inicjatyw Młodzieżowych ,,DROSS” – gostynińską  organizacją pozarządową. W ramach tej współpracy zorganizowano warsztaty dla uczniów z zakresu samoobrony i sztuk walki Krav Maga oraz piknik integracyjny ,,Bezpieczna+”.
        Realizację ,,Bezpiecznej+” rozpoczęto w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 30 września 2016 roku od spotkania integracyjnego. Piknik ,,Bezpieczna+” zorganizowany był dla całej społeczności szkolnej oraz dla lokalnego środowiska. Celem tego spotkania było budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez kształtowanie prawidłowych relacji rówieśniczych i relacji interpersonalnych na linii rodzic – dziecko – nauczyciel oraz zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem poprzez wspólne działanie i wzajemną integrację osób uczestniczących w spotkaniu. Uczestnicy pikniku wzięli udział w grze terenowej ,,Tropiciele bezpiecznej przygody”, turnieju integracyjno – rekreacyjnym, zajęciach ruchowych wspierających aktywny, zdrowy tryb życia, zajęciach profilaktycznych oraz w treningu sportowym z wykorzystaniem kuli Zorba, paintballu i ścianki wspinaczkowej.  Trening sportowy przeprowadziły osoby ze specjalizacjami z danych dziedzin sportu i rekreacji. Na zakończenie pikniku dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek, który był okazją do dalszej integracji.
      24 października 2016 roku odbył się Dzień Mediacji Rówieśniczej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Monikę Gajewską - mediatora rodzinnego. Młodzież zapoznała się z informacjami dotyczącymi konfliktu, komunikacji oraz mediacji, jako sposobu rozwiązywania sporów, w których bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej.
      W ramach ,,Bezpiecznej +”  odbyły się warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony Krav Maga przeprowadzone przez Akademię Inicjatyw Młodzieżowych ,,DROSS”. Uczestniczyło w nich 120 uczniów, którzy poznali procedury bezpieczeństwa oraz ryzykowne zachowania młodych ludzi. Warsztaty prowadzone były treningiem sportowym w oparciu o ćwiczenia asertywności i samoobrony. Głównym celem warsztatów było uświadomienie młodzieży czym jest przemoc, kiedy i w jaki sposób się ona przejawia, jakie zagrożenia niesie oraz jak wpływa na psychikę. Warsztaty ,,Bezpieczny uczeń” były połączeniem teorii z praktyką. Uczniowie pod czujnym okiem szkoleniowców poznali na zajęciach między innymi podstawowe zasady obrony własnej oraz sposoby odpowiedniego zachowania się w tłumie. Dowiedzieli się, jak stosować unik w razie ataku przez napastnika, jaką przyjąć postawę ciała podczas rozmowy z agresorem. Instruktorzy pokazali uczniom różnego rodzaju chwyty, uniki, sposoby skutecznej obrony.
       Ważnym punktem sprzyjającym kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania było uczestnictwo w różnych formach doskonalenia. W związku z realizacją tego działania Zespół Szkół  nawiązał współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Specjaliści przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli. Dzięki szkoleniu nauczyciele zwiększyli umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów i wychowanków. Szkolenie „Bezpieczna szkoła” zapoznało pedagogów ze specyfiką zjawiska przemocy i agresji oraz zachowań ryzykownych młodzieży (używki). Dodatkowo, dzięki zajęciom warsztatowym nauczyciele zdobyli wiedzę na temat czynników wpływających na agresję dziecka i czynników sprzyjających agresji w szkole,  przyczyn wchodzenia dzieci w rolę ofiary oraz przyczyn agresywnych zachowań nastolatków. W ramach tej współpracy szkoleniem zostali objęci również rodzice. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu rozwinęli oni kompetencje wychowawcze i zdobyli umiejętności podstawowe dla codziennego  życia,  podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz skutecznego porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z dzieckiem.
        Kolejnym działaniem w ramach programu było utworzenie w szkolnej grupy liderów młodzieżowych, którzy przy wsparciu nauczyciela przeprowadzili profilaktykę rówieśniczą środowisku lokalnym. Takie zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przyczyniło się do aktywności uczniów na rzecz budowania prawidłowych relacji rówieśniczych i więzów między uczniami. Realizacja programu rówieśniczego „Każdy inny, wszyscy równi” odbyła się w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie. Młodzież przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji dla młodszych kolegów i koleżanek. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności interpersonalne oraz zdolności  artystyczne,  a także uczestniczyli w grach zespołowych. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie przeciwdziałania agresji rówieśniczej spowodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
       W celu zwiększenia otwartości szkoły na problemy współczesnego świata Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zorganizował multimedialny konkurs  na krótki film lub spot reklamowy pod hasłem ,,Tolerancja – poszanowanie dla odmienności”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości dotyczącej postawy tolerancji, uwrażliwienie na odmienność, szacunek do drugiego człowieka, wyrażanie myśli i emocji w artystycznej formie.
        Ostatnim działaniem realizowanym w ramach programu ,,Bezpieczna+”  było przygotowanie spektaklu teatralnego. Powstał on dzięki pracy młodzieży działającej pod kierunkiem Pani Anny Jeziórskiej i Pani Wioletty Róg w Szkolnym Klubie Inicjatyw Twórczych i Szkolnym Klubie Wolontariusza. W realizacji tego zadania młodzi aktorzy współpracowali z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku.
      W poniedziałek odbyła się premiera spektaklu „Zapiski Anioła”. Zaproszeni gości mogli przenieść się na chwilę do „niebiańskiej rzeczywistości”, aby wraz z Aniołem – Kronikarzem spojrzeń na świat i codzienne życie z nieco innej perspektywy. Prezentowane na scenie krótkie historie poszczególnych bohaterów, ich myśli słyszane przez Anioła  oraz jego przemyślenia skłaniały widzów do refleksji nad własnym życiem, namawiały do zmian. Bo jak mówił jeden z bohaterów poniedziałkowego spektaklu: „Nic nie dzieje się bez przyczyny. Każde wydarzenie ma swój sens. To, co macie, to czas i doświadczenia wplecione w małe sprawy waszego przemijania. Mamy nadzieję, że usłyszane dziś słowa zrodzą w waszych sercach wiele dobrych początków, dających szansę na lepsze przemijanie. Tak naprawdę nic się teraz nie kończy, ale wiele może się zacząć. To jest dopiero początek wszystkiego”.

środa, 7 grudnia 2016

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY

                                          Stare powiedzenie mówi:   
                                                  „Człowiek jada nie tylko ustami,
                              ale również oczami”.
                                  Elegancko i efektownie
                                             nakryty stół cieszy więc wzrok
                                                  niosąc odprężenie i dobry nastrój
 zarówno gościom, jak i gospodarzom.

Serdecznie zapraszamy
uczniów naszej szkoły do uczestnictwa
w XXVII edycji konkursu: „Stół pięknie nakryty”,                                  pod hasłem:
KLASOWY, NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY
     Konkurs odbędzie się 20 grudnia 2016 r.(wtorek), od godz. 800, w klasach, pod opieką wychowawcy.
      Celem konkursu jest popularyzowanie i podtrzymywanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie pomysłowości i twórczej aktywności uczniów oraz integracja społeczności szkolnej.
Regulamin konkursu:
·        Stół wigilijny  przygotowuje cała klasa, w godz. 800- 935 z własnych materiałów.
·        Na każdym stole obowiązkowo powinny pojawić się: odpowiednia bielizna i zastawa stołowa, symbole świąteczne, dekoracje               (mile widziane własnoręcznie wykonane).
·        Nakrycie stołu na min. 4 osoby.
·        Wskazane połączenie tradycji z nowoczesnością.
·        Komisja konkursowa rozpoczyna ocenę dekoracji o godz. 1000.
·        Zgłoszenia do konkursu, w terminie do 9 grudnia                                    (do P. A. Jędrzejak, P. M. Madej) oraz prezentację stołu dokonują wybrani przedstawiciele klasy (2osoby).
·        Podczas oceny będą uwzględniane następujące kryteria:
·         zachowanie tradycji wigilijnych
·          pomysłowość
·         właściwy dobór i zastosowanie bielizny oraz zastawy stołowej
·         zgodność z tematyką
·         elegancja                    


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas jasełek szkolnych (21 grudnia 2016r.) 

AKCJA CHARYTATYWNA           Koleżanki i Koledzy!

      Jak co roku realizujemy w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Również, jak co roku, staramy się, by realizacja projektu opierała się na akcji charytatywnej. Pamiętacie zapewne wydarzenie ubiegłoroczne, gdy gościliśmy w naszej szkole dzieci z Domu Samotnej Matki.
       W tym roku chcemy pomóc chorej dziewczynce i jej siostrze, których marzeniem  świątecznym  jest otrzymać nową kurtkę.
Postanowiliśmy, że za zebrane podczas sprzedaży ciast pieniążki  kupimy  dziewczynkom kurtki. Chcemy również od poniedziałku zbierać dla nich słodycze. (Słodycze  zbierają uczennice kl. 4TH)
       Szczegóły akcji oraz wywiad z dziewczynkami  udostępnimy wkrótce. Informacje dot. ww. akcji możecie również uzyskać od Asi Gąbińskiej - kl. 4TH.
(oprac. Marzena Markiewicz)
 
                                                         

piątek, 2 grudnia 2016

ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ...
"Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej..."


        Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci

 Ś.p. NATALII KUKLIŃSKIEJ

  Wraz z Jej odejściem tracimy 
   wspaniałego Młodego Człowieka, 
  Przyjaciela, Uczennicę, Koleżankę.


Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składa
społeczność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku